Passend onderwijs

Ondersteuning binnen de school
Vanuit de grondslag en uitgangspunten van onze school willen we voldoende plaats inruimen voor extra ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben.
Met het leerlingvolgsysteem volgen we de leerprestaties van de kinderen. In teamverband worden de toets uitslagen besproken en dit kan een reden zijn om het onderwijs in een bepaalde groep voor een bepaalde periode aan te passen voor een individuele leerling, een groep leerlingen of voor een klas als geheel.
We hebben hiervoor een adequaat zorgsysteem ontwikkeld, waarbij elke leerling of een groep leerlingen bij uitval de ondersteuning krijgt die het verdient. De intern begeleidster, de directeur en de leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van deze ondersteuning.

Zorg
In de groepen 3 t/m 8 werken we met groepsplannen bij de basisvakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Per vak wordt gekeken welke begeleiding het kind nodig heeft, om zich optimaal binnen het vakgebied te kunnen ontwikkelen. We hebben hierbij 3 verschillende werkgroepen:

  • De basisgroep; dit zijn kinderen die met de reguliere uitleg meedoen en vervolgens ook de reguliere verwerkingsstof maken.
  • De instructiegroep; dit zijn kinderen die intensievere begeleiding nodig hebben. Zij krijgen vaker en op een andere manier uitleg. Hierdoor hebben zij minder tijd om de lesstof te maken. Zij maken alleen de minimumopdrachten. Zij behalen eind groep 8 gewoon de minimum doelen van eind groep 8.
  • De verrijkingsgroep; deze kinderen hebben op de reguliere lesstof minder begeleiding nodig en hoeven lesstof minder te herhalen, omdat zij dit al beheersen. Zij volgen hierdoor minder reguliere instructie en werken meer zelfstandig. Zij krijgen echter verrijkingsstof aangeboden waarop zij uitleg van de leerkracht ontvangen.

Vanaf groep 5 maken we voor die zorgleerlingen die ernstige uitval hebben met een bepaald vak, een ontwikkelingsprofiel. We stemmen in overleg met de ouders af hoe het onderwijs voor die specifieke leerling er uit zal gaan zien.

 

Structuur, regelmaat, binnen een rustig en veilig
werkklimaat
is de basis tot succes.